TERMS AND CONDITIONS

 • Powerwalkingclub/ Power walking trainer reserves the right to cancel a training in in case there are not enough participant. We try to find an alternative after consultation. In hazardous weather conditions, including thunderstorms, storms, extreme heat, snow or ice, a training can be canceled.
 • Payments must be made through the designated payment system. The validity of the cards is stated in the rates.
 • Participation in a Power Walking training is entirely at your own risk. Powerwalkingclub/Power walking trainer is not responsible for any injury or other damage that may be incurred by the participants during or as a result of a training. Training advice is always noncommittal and is followed up at your own risk. Also, Powerwalkingclub/Power Walking trainer is not liable for damage to and / or loss of personal property for any reason, arising during or in connection with the activities organized by Powerwalkingclub/Power walking trainer.
 • A Power Walking training is intensive and injuries can occur. Participants should assess themselves whether they are suitable for participation in the training. If you have health problems or obesity, or if you have any other reason to doubt whether you can participate in the training participation, I strongly recommend that you first seek advice from a doctor.
 • Powerwalkingclub/Power walking trainer reserves the right to exclude unsuitable participants from participating in a training.
 • You agree entirely at their own risk and at your own responsibility to take part in the training of Powerwalkingclub/Power walking trainer.
 • You agree that your data will be kept by Powerwalkingclub/Power walking trainer. Powerwalkingclub/Power Walking trainer hereby declares that neither the data will be disclosed to third parties for the purpose of privacy legislation.
 • The text of these terms and conditions is offered in the Dutch language and in English. In case of conflict or if something is unclear, the Dutch version will prevail.

 

Medlemsbetingelser

 • Powerwalkingclub / Power walking-trener forbeholder seg retten til å avlyse en trening i tilfelle det ikke er nok deltakere. Vi prøver å finne et alternativ etter konsultasjon. I vanskelige værforhold, inkludert tordenvær, uvær, ekstrem varme, snø eller is, kan en trening avlyses.
 • Betalinger må skje gjennom det utpekte betalingssystemet. Gyldigheten av kortene fremgår av prisene.
 • Deltakelse i en Power Walking-trening er helt på egen risiko. Powerwalkingclub / Power walking-trener er ikke ansvarlig for personskade eller andre skader som kan oppstå hos deltakerne under eller som et resultat av en trening. Treningsråd er alltid uforpliktende og følges opp på egen risiko. Powerwalkingclub /Power Walking-trener er heller ikke ansvarlig for skade på og/eller tap av personlig eiendom av noen grunn, som oppstår under eller i forbindelse med aktivitetene organisert av Powerwalkingclub / Power Walking-trener.
 • En Power Walking-trening er intensiv og skader kan oppstå. Deltakerne skal selv vurdere om de er egnet til deltagelse i treningen. Hvis du har helseproblemer eller betydelig overvekt, eller hvis du har noen annen grunn til å tvile på om du kan delta i treningen, anbefaler vi sterkt at du først søker råd hos lege.
 • Powerwalkingclub / Power walking-trener forbeholder seg retten til å ekskludere uegnede deltakere fra å delta i en trening.
 • Du samtykker helt på egen risiko og på eget ansvar for å ta del i treningen i regi av Powerwalkingclub / Power walking-trener.
 • Du samtykker i at dataene dine blir oppbevart av Powerwalkingclub / Power walking trener. Powerwalkingclub / Power Walking-trener erklærer herved at verken dataene vil bli avslørt til tredjepart i forbindelse med personvernlovgivningen.
 • Teksten til disse vilkårene tilbys på nederlandsk og på engelsk. I tilfelle konflikt eller hvis noe er uklart, vil den nederlandske versjonen seire.